Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2023

 

Výroční zpráva za rok 2023

 

o činnosti obce Doubravice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- počet žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, které obec obdržela v roce 2023: 0

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

- počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2023 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- výhradní licence v roce 2023 nebyly poskytnuty

e)  počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně na adresu obecního úřadu i na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Radim Šupka
starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-dle-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-2023.pdf 156.5 Kb