Stanovy Spolku Filipovec

Stanovy a program Spolku Filipovec

Stanovy a program Spolku FilipovecSpolek FILIPOVEC je právnickou osobou, založenou podle zákona o sdružování občanů, registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky. Je založen na dobrovolném členství lidí, majících podobné zájmy a chtějících při hájení těchto zájmů postupovat společně, spolupracovat s jinými sdruženími a jinými organizacemi, obcí a s orgány státní správy. Spolek má aktuálně 98 členů.

Hlavním posláním spolku je podpora harmonického rozvoje obce Doubravice s důrazem na:

  • zachování venkovského prostředí, charakteru a koloritu obce
  • ochranu přírody a krajiny v extravilánu a intravilánu
  • kulturu bydlení, architekturu a urbanistiku v intravilánu
  • kulturu a sport v obci jako prostředek dobrých mezilidských vztahů

Východiska a cíle spolku

Obec Doubravice je jedinečná v tom, že v těsné blízkosti krajského města zachovává venkovský charakter bydlení a života. Malý počet obyvatel, kteří se znají, podílejí se na životě v obci, na sportu a kultuře, ve spojení se stále ještě vesnickou zástavbou, rybníčkem, návsí, lípou, zámečkem atd. představuje unikát oproti obdobným obcím na obvodu ČB, jako např. Srubec, Včelná, Dobrá Voda a další. Obec zde chápeme nejen jako místo k uskutečnění potřeby bydlení, ale jako soubor vztahů takového počtu osob, který je ještě mezi sebou schopen a ochoten komunikovat a řešit problémy a vzájemně se prolínající zájmy přímo, nikoli zprostředkovaně skrze jakékoli instituce.

Ostatní obce tento charakter postupně ztratily v důsledku masivní zástavby rodinných domů, zejména kontroverzních sídlišť řadovek. Příval nových obyvatel, kteří s obcí nežijí, zdvojnásobení až ztrojnásobení počtu aut, sekaček, psů aj. si vyžádaly zásadní změny infrastruktury obce, změnily ji v sídliště, a zcela zlikvidovaly její původní venkovský charakter.

Harmonický rozvoj obce musí být založen především na citlivém řešení zástavby, která by neměla překročit meze venkovského rázu obce. V tomto ohledu jsme názoru, že je třeba nepřipustit změnu územního plánu a v zárodku oponovat všem záměrům, které by k takové změně, byť i teoreticky, mohly v budoucnu vést. S přihlédnutím k hlediskům estetickým, krajinotvorným a vzhledu obce vůbec, se pak chceme účastnit všech řízení majících na ochranu přírody a krajiny dopad. To neznamená žádný skanzen ani konzervaci stávajícího stavu. Je toho tolik, co je potřeba v obci vystavět a zlepšit, a využít vlastní prostředky obce i přidělené dotace, že je to náplň na několik volebních období zastupitelstva.

Určité odloučení obce od hlavních komunikací a horší dopravní dostupnost není nutno považovat za handicap, ale naopak za výhodu. Kde jinde na dohled od města můžou dnes děti i dospělí vyjít na ulici, aniž by je okamžitě přejelo auto? Také krajina extravilánu se zachováním původního českého venkovského rázu luk, polí a lesů v mírně kopcovitém terénu je něco, co nelze vyvážit penězi za stavební parcely.

Tento stav je podle nás třeba intenzivně hájit a nepřipustit, aby obec ztratila svou výlučnost. Chceme-li zachovat přednosti života v obci, pohodu, klid a přírodu, a naopak nechceme, aby z Doubravice vzniklo další městské sídliště, musíme pro to něco dělat! Především musíme tento cíl pojmenovat jako jednu z obecních priorit, vysvětlovat ho ostatním občanům, a prosazovat ho pomocí věcných argumentů a odpovídajících prostředků jak v obci, tak i v zastupitelstvu.

Zdůrazňujeme v této souvislosti, že naše úsilí se budeme vždy snažit upínat k výsledku prospěšnému většině, a k zachování a vytváření mezilidských vztahů v klidném a čistém prostředí obce, která se uměřeně tomu postupně rozvíjí.

Kompletní stanovy Spolku Filipovec jsou ke stažení níže.

Jiří Sedlák
předseda spolku Filipovec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy.pdf 791.1 Kb