Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022

vydaná Obecním úřadem v Doubravici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

 

Činnost obecního úřadu v oblasti poskytování informací byla následující:

a) počet písemně podaných žádostí o poskytnutí informací: 2

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informací: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 


Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. V roce 2020 nebyly požadovány ze strany povinného subjektu žádné úhrady za poskytování informací.

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací. 

Povinnost stanovená Obecnímu úřadu Doubravice v odst. 2) § 5 uvedeného zákona je plněna prostřednictvím www.obecdoubravice.cz.

Výroční zpráva byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Doubravice dne 28.2.2023.

 

Radim Šupka
starosta obce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-doubravice-2023.pdf 153.4 Kb