Zápisy a usnesení ZO
Tisk článku

Usnesení zastupitelstva obce Doubravice v roce 2008 - prosinec

 

                                                              Z á p i s
 
            ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.12.2008
 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Doubravice
Začátek zasedání: 19.00 hodin
Zasedání řídil:        Ing. Štěcha Josef
Omluveni:              Šinko Pavel, Rudolf Červený, JUDr.Vondráčková Miroslava
Přítomni :   Ing. Zdeněk Schaffelhofer, , Hrdlička Ladislav,
                     Kubalák Petr
Zapisovatel:Schaffelhoferova Magdalena
Ověřovatel zápisu: Ladislav Hrdlička,Petr Kubalák
 
Starosta obce Ing. Štěcha Josef zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že jsou 4   zastupitelé, je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
 
Návrh programu
1. Schválení vodného, stočného
2. Schválení platby komunálního odpadu
3. Schválení rozpočtového provizoria
4. Různé
 
     Návrh starosty na úpravu navrženého programu (zařazení nového bodu)
 
    5. Zvýšení schodku rozpočtu na rok   2008.
    6.   Schválení - návrhu rozpočtu SMO regionu Pomalší na 2009 a členských příspěvků
    7.   Schválení rozpočtového opatření č. 3/2008
   
   
 
    Hlasování o zařazení navržených bodů:
     Pro 4, proti 0, zdržel se 0
     Návrh byl přijat.
 
     Hlasování o programu jako celku:
     Pro 4, proti 0, zdržel se 0
     Program byl schválen
 
 
Bod 1. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef – vodné.
 
   Zástupce VaKu předložil po předchozích několika jednáních svazku obcí Nedabylsko (svazek Doubravice,Nedabyle, Nová Ves, Borovnice, Heřmaň)  kalkulaci nákladů , na jejichž základě byla navržena ceny vodného pro skupinu obcí na rok 2009.
Pevná složka 408,- kč na odběrné místo (snížení oproti roku 2008 o 200,-kč)   a cenu za 1m3 stanovit ve výši 33,76 (snížení oproti roku 2008 o 0,52)
 
Hlasování o návrhu dvousložkové ceny vodného – paušál 408,- kč na odběrné místo a 33,76 kč za 1m3 pro rok 2009.
       Pro 3, proti 1, zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato ve znění návrhu
 
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef – stočné.
 
Výši stočného upravujeme oproti roku 2008 pouze o inflační úroveň. Nepožadujeme žádné nájemné od provozovatel. Poměr stočného x vodné   je stále 1:1 . Znamená to, že nebylo doposud provedeno měření, kolik splaškových vod jsme předali městu ČB. k vyčištění na ČOV. Dále do výše ceny stočného nekalkulujeme žádné náklady na rekonstrukci naší čerpací stanice ve Starých Hodějovicích.
 
 
Hlasování o návrhu ceny stočného na rok 2009 je 23,08
       Pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
Bod 2. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef.
Vzhledem k možnosti přejít na 9% DPH u dopravních služeb, spojených s odvozem komunálního odpadu, je nutné rozdělit celý systém svozu a likvidace komunálního odpadu na dvě samostatně účtované s sledované oblasti.
 
   1. oblast dopravní náklady, s cenou á   1.152,- Kč/hod. + 9% DPH, kde svoz v Doubravici trvá průměrně 1,5 hohiny a provádí Marius Pedersen
 
   2. oblast skládkování   s cenou 1 136,- Kč/t + 19% DPH. (cena 1.136,- je složena ze zákonného poplatku 600,-kč + 536,- náklady na provoz skládky Růžov na 1 tunu)
 
Znamená to uzavřít dvě smlouvy, první na dopravní náklady se svozovou firmou a druhou na ukládání a likvidaci komunálního odpadu ve skládce  Růžov. Cena za uložení je pro naši obec nižší, neboť jsme podílníci Růžova.
 
Návrh usnesení :
Hlasování o nově navrženém způsobu účtování   svozu komunálního odpadu a schválením samostatných smluvních vztahů na dopravní náklady a ukládání komunálního odpadu.
 
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 4,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
Dále, zavedený známkový systém se nebude muset měnit. Cena známek dle možného počtu svozů bude pro občany s trvalým pobytem v obci Doubravice, dle tabulky :
 

 

Ceny svozů - pro trvalý pbyt
počet svozů
cena Kč
52
1900
42
1590
26
1050
12
550
 
 Pro občana bez trvalého pobytu budou ceny známek v plné hodnotě, dle tabulky :
 

 

Ceny svozů - bez trvalého pobytu
počet svozů
cena Kč
52
2214
42
1952
26
1364
12
824
 
Návrh usnesení :
Hlasování o ceně známek za svoz komunálního odpadu dle výše uvedených tabulek.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 4,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
 
 
 
Bod 3.programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef
 
 Z důvodu nejasné predikce daňových příjmů na rok 2009, doporučuji hospodařit začátkem roku 2009 podle rozpočtového provizoria. Z důvodu předpokládaného vyššího čerpání začátkem roku 2009 – nákup nových čerpadel na čerpací stanici a práce spojené s výměnou tam uložené technologie, navrhuji stanovit zásahu čerpat v období rozpočtového provizoria   měsíčně do výše 1/6 rozpočtu roku 2008. Rozpočet na rok 2009 schválit nejpozději v březnu 2009.
 
Návrh usnesení:
Hospodaření v roce 2009 se bude řídit rozpočtovým provizoriem do doby schválení rozpočtu na rok 2009. Hlavní zásadou je výdej měsíčně do 1/6 výdajů roku 2008.
 
 
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo přijato v plném znění návrhu.
 
 
 
Bod 4.programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Śtěcha Josef.
Pani Jindrová byla obecním úřadem požádána vést obecní kroniku. Je to práce náročná na čas. Na základě dohody o provedení práce navrhuji vyplatit   p. Jindrové za přípravu kroniky za rok 2007 částku 4 000,- Kč.
 
Návrh usnesení :
Vyplatit p. Jindrlové Zdeňce 4 000,- Kč podle platné smlouvy o provedení práce.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 4,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
Bod 5. programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef.
Při schvalování rozpočtu na rok 2008 jsme odsouhlasili maximální schodek ve výši 90.160,- kč .
Vzhledem k velkému počtu přiznaných dotací, kdy jsme vždy museli alespoň část hradit z vlastních zdrojů a vzhledem k zahájení nových, především projektových prací (rekonstrukce Filipovce) navrhuji zvýšit možný schodek rozpočtu na 790.160,- . Schodek rozpočtu uhradit ze zůstatků let minulých.
 
Návrh usnesení :
Zvýšit schodek rozpočtu na rok 2008 na 790.160,- k zajištění úhrady nezbytných potřeb obce. Zvýšení schodku hradit z přebytku let minulých.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 4,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
Bod 6. programu
Základní informace přednesl starosta Ing. Josef Štěcha.
 
Základní informace k návrhu rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2009 a schválení příspěvku
SMO Pomalší na rok 2009 v částce 6,- Kč na obyvatele, /tj. 268 obyvatel x 6,-Kč/ tj. v celkové částce1608,- Kč
 
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem SMO Pomalší
 
Hlasování o schválení rozpočtu SMO regionu Pomalší
Pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo přijato v plném znění návrhu.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkemSMO regionu Pomalší
 
Hlasování o schválení příspěvku SMO regionu Pomalší
Pro 4 , proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo přijato v plném znění návrhu.
.
 
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
Bod 7. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Josef Štěcha
Schválení rozpočtového opatření č.3/2008 podle skutečných potřeb obce.
K tomuto bodu nebylo připomínek.
 
Návrh usnesení:
Schválit rozpočtové opatření č.3/2008
 
Hlasování o schválení rozpočtového opatření:
Pro 4, proti 0
Usnesení přijato ve znění návrhu.
 
 
 
 
 
Zasedání skončilo ve 22 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Starosta:
 
Místostarosta:
 
 
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-cerven.doc zápis ze zasedání ZO červen 45.6 Kb
Tisk článku