Zápisy a usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva obce Doubravice v roce 2008 - listopad

Z á p i s
 
            ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.11.2008
 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Doubravice
Začátek zasedání: 19.00 hodin
Zasedání řídil:        Ing. Štěcha Josef
Omluveni:              Šinko Pavel, Rudolf Červený
Přítomni :  Ing. Zdeněk Schaffelhofer,JUDr.Vondráčková  Miroslava, Hrdlička Ladislav,
                     Kubalák Petr
Zapisovatel:Schaffelhoferova Magdalena
Ověřovatel zápisu: Ladislav Hrdlička,Petr Kubalák
 
Starosta obce Ing. Štěcha Josef zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 5 zastupitelů, je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
Návrh programu:
    1. Diskuse – stanovení vodného a stočného na rok 2009
    2. Komunikace u Farků, Šimků
    3. Rozpočtové opatření č.2
    4. Různé
 
     Návrh starosty na úpravu navrženého programu (zařazení nového bodu)
    5. Diskuse – kalkulace cen komunálního odpadu
    6. Žádost p.Kukačky o překop ob.pozemku
   7. Vítání občánků
   8. WWW stránky
 
    Hlasování o zařazení navržených bodů:
     Pro 5, proti 0, zdržel se 0
     Návrh byl přijat.
 
     Hlasování o programu jako celku:
     Pro 5, proti 0, zdržel se 0
     Program byl schválen
 
 
Bod 1. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
 
   Zástupce VaKu předložil skupině obcí Nedabylsko (skupina založena za účelem stanovení jednotné ceny vodného pro Doubravice,Nedabyle, Nová Ves, Borovnice, Heřmaň) předběžnou kalkulaci nákladů s tím související návrh ceny vodného pro skupinu obcí na rok 2009. Navrhují ponechat dvousložkové ceny – pevná složka 600,- kč na odběrné místo a cenu za 1m3 stanovit ve výši 36,75 (bez DPH). Zvýšení by představovalo 2,36 kč 1m3 vody oproti roku 2008.
    Do ceny vody se promítají náklady, které ovlivňují výši vodného. Např. nájemné stanovené obcemi z kterého se platí opravy vodovodu ve vlastnictví obce, opravy společné části vodovodního řadu, ostatní provozní náklady VaKu (fakturace, odpočty,) apod.
   Proběhne řada jednání zástupců obce a představiteli VaKu a.s.Jč., kde budou zdůvodňovány náklady na výrobu pitné vody ze strany provozovatele a obce stanoví výši nájemného pro VaK za využívání vodovodního řádu společného pro celý svazek i ve vlastnictví jednotlivých obcí.
 
 
Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo obce Doubravice požaduje stanovit výši nájemného ve výši, která odpovídala výši nájemného v roce 2007 po odečtení dotace obyvatelům. Vést jednání směrem ke snížení pevné částky dvousložkové ceny na 400,- kč a    upravit výši vzrůstajících nákladů do ceny vodného, ze strany VaKu a.s.
 
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 5,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
Kalkulace na výši stočného – pouze pro obec Doubravice – zatím nebyla předložena.
 
 
 
 
 
Bod 2. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef.
Na základě písemné žádosti p.Šimka o opravu a údržbu přístupové cesty k domu č.46 , byl pověřen Ladislav Hrdlička k posouzení možností, jak tuto cestu zpevnit tak, aby byla možná bezproblémová údržba v zimních měsících.
 
 
Návrh usnesení :
Vyhodnotit možnou úpravu cesty u p. Šimka a zajistit její opravu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 5,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
Bod 3.programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef
Schválení rozpočtového opatření č.2/2008 podle skutečných potřeb obce.
K tomuto bodu nebylo připomínek.
 
Návrh usnesení:
Schválit rozpočtové opatření č.2/2008
 
Hlasování o schválení rozpočtového opatření:
Pro 5, proti 0
Usnesení přijato ve znění návrhu.
 
Bod 4. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef
Na základě zamyšlení nad vyplňováním volného času naší mládeže, jsme usoudili, že by mohla být v naší obci obnovena činnost rybářského spolku. Proto by byli potřeba stanovit pravidla chytání ryb v našem obecním rybníku.
 
Návrh usnesení:
Schaffelhofer Zdeněk připraví návrh pravidel rybaření
Hlasování o návrhu pravidel
Pro 5, proti 0
Usnesení přijato ve znění návrhu.
 
 
Bod 5. programu
Základní informace k navrhovaným cenám svozových známek a navrhované možnosti placení popelnic paušální částkou od f.Marius Pedersen přednesl Starosta Ing. Josef Štěcha.
 
V naši obci je prováděn svoz komunálního odpadu podle systému svozových známek, zaveden od firmy Marius Pedersen. Občané si mohou zvolit dle vlastní potřeby počet svozů komunálního odpadu za rok a to ze 4 variant. Ročně buď 52x, 42x, 26x nebo 12 x ročně.  Tento systém má své výhody ,ale také své nevýhody. Většina obcí ( 95%) uplatňuje systém paušálního poplatku na osobu
 
 Obecní úřad  dotuje každý vývoz popelnice občanům, kteří mají trvalé bydliště k.1.1.2008 v obci Doubravice. Nepřihlášení platí plnou částku, kterou účtuje provozovatel Marius Pedersen a.s.
Odpadové hospodářství je dotováno dále v dalších službách – nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, plasty, sklo, papír. Od roku 2006 dále biologickým (listí) odpadem. Myslím, že je povinností obce zajistit tyto možnosti zdarma, aby nedocházelo např. k černým skládkám.
 
Prozatím jsou v jednání možné dvě varianty na rok 2009, a to :
1. Varianta
     Stanovení  ceny známek na rok 2008 za svoz komunálního odpadu – popelnice:
               52 svozů       zatím navržená plná cena od Maria Ped.              2 214.-
               42 svozů                                                                                     1 952,-            
               26 svozů                                                                                     1 364,-
               12 svozů        .                                                                               824,-
 
2. Varianta
     Stanovení paušální částky na jednoho obyvatele.
 
 Tyto dvě možné varianty jsou stále v jednání.
 
Další varianta, která vstupuje do rozhodování o ceně známek, je skutečnost, že dopravní náklady na svoz je možné zatížit pouze 9% DPH. Toto je však podmíněno paušálním vybíráním poplatku nebo rozdělit celkové náklady na svoz na dvě části – smlouvu s Růžovem na ukládání odpadu a smlouvu s Mariem Pedersnem na dopravní náklady.
 
Nad všemi variantami ještě musíme jednat.
 
Bod 6.programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
 Byla podána žádost p.Kukačky k povolení překopu obecního pozemku p.č. 641 za účelem napojení svodu dešťových vod do obecní oddělené dešťové kanalizace.
 
Návrh usnesení:
 
Odsouhlasit povolení překopu parcely č.641 p. Kukačkovi
Hlasování o povolení překopu
Pro 5,proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
 
 
 
 
 
Bod 7. programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef
Dne 23.11.2008 se v naší obci uskuteční 1.ročník „ Vítání občánků „ Na tuto akci budou v letošním roce pozvány děti které se narodily v roce 2007 a 2008 .
Návrh usnesení:
 
 K tomuto vítáni pozvat ty děti u kterých je alespoň jeden z rodičů trvale přihlášen k trvalému pobytu v naši obci .
 
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo přijato v plném znění návrhu.
 
Bod 8. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef
Z oslovených firem na zhotovení www stránek jsme vybrali f.p.Svitáka a to z důvodu
 znalostí, potřeb stránek obce , tak aby vyhovovali předepsaným normám EU
 
Návrh usnesení:
Zadat přípravu obecních www. stránek p.Svitákovi
Hlasování zádání www stránek p.Svitákovi
Pro 5,proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
Zasedání skončilo ve 22 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Starosta:
 

Místostarosta: