Zápisy a usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva obce Doubravice - únor 2009

 

Z á p i s
 
            ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.2.2009
 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Doubravice
Začátek zasedání:19.00 hodin
Zasedání řídil: Ing. Štěcha Josef
Přítomni Kubalák Petr, Červený Rudolf, Ing. Schaffelhofer Zdeněk,
                Hrdlička Ladislav, Šinko Pavel
Omluveni : JUDr. Vondráčková Miroslava
 Zapisovatel:Schaffelhoferova Magdalena
Ověřovatel zápisu:, Kubalák Petr, Červený Rudolf
 
 
Starosta obce Ing. Štěcha Josef zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a  zastupitelstvo je usnášení schopné.
 
Návrh programu:
 
 
1. Schválení vnitřní směrnice obce Doubravice
2. Rozprava nad rozpočtem roku 2009
3. Vyhodnocení inventur za rok 2008
4. Zahájení prací na publikaci ,,Doubravice - historie a současnost“
5. Různé
 
 
     Hlasování o programu jako celku:
     Pro 6, proti 0, zdržel se 0
     Program byl schválen
 
 
Bod 1. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
Pro vedení hmotného a nehmotného majetku a pro zpracování a oběh účetních dokladů v obci jsme vypracovali nové účetní vnitřní směrnice k zajištění finančního hospodaření obce a k zajištění ustanovení zákona o účetnictví
 
Návrh usnesení:
Odsouhlasit  návrh vnitřních směrnic v daném znění.
         
 
Hlasování o tomto návrhu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu.


 
 
 
Bod 2. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
Vzhledem k probíhající finanční krizi je v současné době velmi těžko predikovat příjem sdílených a přímých daní poskytnutých obcí. V návrhu rozpočtu pro dnešní jednání byla předložena varianta snížení příjmů o 18,5% oproti roku 2008. V případě příznivějšího vývoje příjmů, můžeme případný přebytek využít v roce 2010.
Do návrhu rozpočtu  zařadit připomínky a návrhy  zastupitelů.      
 
Bod 3. programu
Informace k inventurám za rok 2008
Inventury provedla komise ve složení předseda Rudolf Červený
                                                             člen         Bohuslav Diviš
                                                             člen         Jan Kubalák
Inventurní soupisy vyhotovila                             Magdalena Schaffelhoferová
Inventarizací majetku, účtů a hotovosti nebylo zjištěno rozdílu oproti evidenčnímu stavu.
 
                                                   
Bod 4. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
 
Již několikrát v minulých letech jsme žádali Jč. kraj o dotaci na vydání knižní publikace o Doubravici. Letos snad, podle vyjádření pracovníků Jihočeského kraje, máme velkou naději, že tento rok dotaci obdržíme. V létě 2008 jsme dokončili textovou, historickou část o Doubravici, kterou zpracovávali odborníci z Archívu České Budějovice. Do této publikace o Doubravici bychom rádi zahrnuli i fotografie dokladující historii Doubravice, jak se zde žilo, jaké byly zvyky, jak se občané oblékali, kde se scházeli, jak se bavili a podobně. Chtěli bychom požádat občany o zapůjčení starých fotografií, za kterých bychom potom některé vybrali do knížky.
 
 
Návrh usnesení:
Oslovit dopisem naše občany o zapůjčení fotografií starších i současných. 
         
 
Hlasování o tomto návrhu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
 
 
 
Bod 5. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
Vak naší obci nabídl možnost kontroly funkčnosti  a  případné čištění našich hydrantů. Máme celkem 23 ks hydrantů a cena za kontrolu jednoho je 230,- bez DPH + dopravné.
 
 
Chtěli bychom odkoupit pozemky,které po digitalizaci zůstali v soukromém vlastnictví i když jsou
součástí místní komunikace nebo přilehlé stoky. Jedná se o pozemek č.643/2 o výměře 55 m2 ve vlastnictví Josefa Šafránka LV 688 a pozemku p.č.643/1 o výměře 18 m2 a p.č.500/12 o výměře 48 m2 ve vlastnictví Tomáše Holzera LV 364 v ceně 1,- Kč za m2, jedná se o pozemky v naší obci tj, katastr. území, Doubravice u Nedabyle , okr. České Budějovice
 
Návrh usnesení:
Odkoupit uvedené pozemky do vlastnictví obce v případě souhlasu současných majitelů za 1 kč/m2        
 
Hlasování o tomto návrhu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
Zasedání skončilo ve 21.30 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Starosta:
 
Místostarosta: