Zápisy a usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva obce Doubravice - leden 2009

                                                              Z á p i s
 
            ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.1.2009
 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Doubravice
Začátek zasedání: 19.00 hodin
Zasedání řídil:        Ing. Štěcha Josef
Omluveni:              Šinko Pavel, Rudolf Červený,
Přítomni :   Ing. Zdeněk Schaffelhofer, , Hrdlička Ladislav, JUDr.Vondráčková Miroslava
                     Kubalák Petr
Zapisovatel:Schaffelhoferova Magdalena
Ověřovatel zápisu: Ladislav Hrdlička,Petr Kubalák
 
Starosta obce Ing. Štěcha Josef zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že jsou 4   zastupitelé, je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
 
Návrh programu
 
1. Schválení ceny vodného
2. Převzetí zodpovědnosti za provoz autobusové zastávky
3. Projednání slev na svoz komunálního odpadu - důchodci
4. Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků z dílč. přezk.hospodaření
5. Různé
 
starosty na úpravu navrženého programu (zařazení nového bodu)
 
    6. Oprava čerpací stanice
    7. Schválení návrhů žádostí na dotace 
    8. Rozpočtový výhled
   
 
    Hlasování o zařazení navržených bodů:
     Pro 5, proti 0, zdržel se 0
     Návrh byl přijat.
 
     Hlasování o programu jako celku:
     Pro 4, proti 0, zdržel se 0
     Program byl schválen
 
 
Bod 1. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef – vodné.
Po předložení návrhů a několika předchozích jednáních svazku obcí Nedabylskose zástupci VaKu (svazek Doubravice,Nedabyle, Nová Ves, Borovnice, Heřmaň), byla navržena cena vodného pro skupinu obcí na rok 2009 takto:
a) Pevná složka 408,- Kč na odběrné místo (snížení oproti roku 2008 o 200,-Kč) 
b)  cenu za 1m3 stanovit ve výši 33,76 (snížení oproti roku 2008 o 0,52)
 
 
 
Hlasování o návrhu dvousložkové ceny vodného – paušál 408,- Kč na odběrné místo a 33,76 Kč za 1m3 pro rok 2009.
       Pro 4, proti 1, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
 
Bod 2. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef.
         Dne 17.12.2008 obdržela obec Doubravice pod čj. ODaSH/0816412/Ba-II/156 Magistrátu města České Budějovice, pozvánku k ústnímu jednání ve věci nevyhovujícího dopravního značení při provádění stavebních prací v prostoru autobusové zastávky u silnice II/156, před odbočkou k obci Doubravice směr České Budějovice
       Realizaci udržovacích prací nástupních prostorů zastávky hromadné dopravy, provedla firma Staving s.r.o. na základě smlouvy o dílo, která odpovídá v plné míře za provedení sjednaných prací a souvisejícího dopravního značení v průběhu realizace udržovacích prací. Za nevhodné dopravní označení po dobu výstavby byla sankcionována firma Staving s.r.o..
 
Ze strany stavebního úřadu je však po obci  požadováno převzetí zodpovědnosti za provoz zastávky do doby než tuto uvedeme do zpřísněných norem, které jsme měli akceptovat při rekonstrukci zastávky.
 
 Aby nedošlo ke zrušení zastávky, do doby výstavby odpovídající normě, požaduje odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice záruku od obce, spočívající v převzetí odpovědnosti za případné nehody zapříčiněné nedodržením ČSN 736425 při opravě nástupních a výstupních prostor zastávky hromadné dopravy.
 
 Zastupitelstvo obce má na tomto zasedání    přijmout usnesení, kterým přebírá odpovědnost za nehody vzniklé v důsledku nedodržení ČSN 736425 na zastávkách hromadné dopravy – zastávka Doubravice v obou směrech.
.
 
Návrh usnesení :
Hlasování o převzetí zodpovědnosti za provoz autobusové zastávky
 
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 0,proti 3,zdržel se 2
Usnesení nebylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
 
Bod 3.programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef
Ještě se jednou vrátíme ke svozu komunálního odpadu, kde navrhuji  zachovat slevy pro důchodce jako v letech minulých a to následovně:
Na každého příjemce starobního či invalidního důchodu se celková částka za svoz  snižuje o 50,-Kč. Slevu lze uplatnit pouze jednou na jedno číslo popisné Tyto ceny jsou platné pro občany mající trvalé bydliště v obci Doubravice ke dni platby .   
 
.
 
Návrh usnesení:
Zachovat i nadále slevy na invalidní a starobní důchodce
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo přijato v plném znění návrhu.
 
 
 
Bod 4.programu
 
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Śtěcha Josef.
 
     V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, musíme přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve ,,Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.“ Tato zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadě Doubravice.
 
Návrh usnesení :
Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků  uvedených ve ,,Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.Chyby budou odstraněny v měsíci prosinci 2008 a lednu 2009 a následně přijetím opatření dojde k zamezení opakování chyb v roce 2009.
 
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 5,proti 0,zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
 
 
Bod 5. programu
 
Bod 6. programu
V měsíci lednu 2009 byly dodány výkonnější čerpadla na čerpací stanici Staré Hodějovice – splašková kanalizace. Završuje se tak zásadní oprava stávajících parametrů, kdy dojde k odstranění současných – řezných čerpadel za čerpadla  bez řezacích zařízením s volným průchodem nečistot 65 mm. Odborná firma instaluje další technologická zařízení nutná k provozu čerpací stanice.
 
Bod 7. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Štěcha Josef
Obec se každoročně připojuje k vyhlášeným dotačním titulům. Navrhuji požádat o dotace v následujících oblastech:
Program obnovy venkova Jč. kraje – vybudování kontejnerového stání na biologický odpad
Program obnovy venkova Jč. kraje – uhrazení úroků z úvěru na rekonstrukci místních
                                                         komunikací
Program obnovy venkova MMR – komplexní údržba veřejných prostranství po rekonstrukci
                                                        místních komunikací
 Program obnovy venkova MMR – oprava komunikací po živelné pohromě
 Ministerstvo vnitra ČR -  zřízení Czech POINTu na Obecním úřadě Doubravice
 Jihočeský kraj -   dotace na mimoškolní aktivitu dětí a mládeže – Plamínek
Jihočeský kraj - dotace na sportovní činnost
Jihočeský kraj – dotace na vydání publikace oDoubravici
Program rozvoje venkova – rekonstrukce Filipovce
Program rozvoje venkova – vybudování chodníku kolem komunikace III. tř. 1562
 
Návrh usnesení :
Hlasování o vypracování a předložení žádostí na výše uvedené dotační tituly. Současně v rozpočtu obce na rok 2009 vyčlenit nutné finanční prostředky na spoluúčast.
 
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro 5, proti 0   zdržel se 0
Usnesení bylo přijato ve znění návrhu
 
Bod 8. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing. Śtěcha Josef.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet .
    Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.
 Současně platný rozpočtový výhled obce je zpracován na roky 2006 – 2010.
Je nutné, začít pracovat na tvorbě nového „Rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2012“.
 
 
 
 
 
Zasedání skončilo ve 22 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Starosta:
 
Místostarosta: