Obec Doubravice

vyhledávání

zobrazených stránek

celkem: 735800 měsíc: 7715 den: 171 hodina: 28
Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva obce Doubravice - únor 2009

 

Z á p i s
 
            ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.2.2009
 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Doubravice
Začátek zasedání:19.00 hodin
Zasedání řídil: Ing. Štěcha Josef
Přítomni Kubalák Petr, Červený Rudolf, Ing. Schaffelhofer Zdeněk,
                Hrdlička Ladislav, Šinko Pavel
Omluveni : JUDr. Vondráčková Miroslava
 Zapisovatel:Schaffelhoferova Magdalena
Ověřovatel zápisu:, Kubalák Petr, Červený Rudolf
 
 
Starosta obce Ing. Štěcha Josef zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a  zastupitelstvo je usnášení schopné.
 
Návrh programu:
 
 
1. Schválení vnitřní směrnice obce Doubravice
2. Rozprava nad rozpočtem roku 2009
3. Vyhodnocení inventur za rok 2008
4. Zahájení prací na publikaci ,,Doubravice - historie a současnost“
5. Různé
 
 
     Hlasování o programu jako celku:
     Pro 6, proti 0, zdržel se 0
     Program byl schválen
 
 
Bod 1. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
Pro vedení hmotného a nehmotného majetku a pro zpracování a oběh účetních dokladů v obci jsme vypracovali nové účetní vnitřní směrnice k zajištění finančního hospodaření obce a k zajištění ustanovení zákona o účetnictví
 
Návrh usnesení:
Odsouhlasit  návrh vnitřních směrnic v daném znění.
         
 
Hlasování o tomto návrhu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu.


 
 
 
Bod 2. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
Vzhledem k probíhající finanční krizi je v současné době velmi těžko predikovat příjem sdílených a přímých daní poskytnutých obcí. V návrhu rozpočtu pro dnešní jednání byla předložena varianta snížení příjmů o 18,5% oproti roku 2008. V případě příznivějšího vývoje příjmů, můžeme případný přebytek využít v roce 2010.
Do návrhu rozpočtu  zařadit připomínky a návrhy  zastupitelů.      
 
Bod 3. programu
Informace k inventurám za rok 2008
Inventury provedla komise ve složení předseda Rudolf Červený
                                                             člen         Bohuslav Diviš
                                                             člen         Jan Kubalák
Inventurní soupisy vyhotovila                             Magdalena Schaffelhoferová
Inventarizací majetku, účtů a hotovosti nebylo zjištěno rozdílu oproti evidenčnímu stavu.
 
                                                   
Bod 4. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
 
Již několikrát v minulých letech jsme žádali Jč. kraj o dotaci na vydání knižní publikace o Doubravici. Letos snad, podle vyjádření pracovníků Jihočeského kraje, máme velkou naději, že tento rok dotaci obdržíme. V létě 2008 jsme dokončili textovou, historickou část o Doubravici, kterou zpracovávali odborníci z Archívu České Budějovice. Do této publikace o Doubravici bychom rádi zahrnuli i fotografie dokladující historii Doubravice, jak se zde žilo, jaké byly zvyky, jak se občané oblékali, kde se scházeli, jak se bavili a podobně. Chtěli bychom požádat občany o zapůjčení starých fotografií, za kterých bychom potom některé vybrali do knížky.
 
 
Návrh usnesení:
Oslovit dopisem naše občany o zapůjčení fotografií starších i současných. 
         
 
Hlasování o tomto návrhu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
 
 
 
Bod 5. programu
Základní informace k bodu přednesl starosta Ing.Štěcha Josef.
Vak naší obci nabídl možnost kontroly funkčnosti  a  případné čištění našich hydrantů. Máme celkem 23 ks hydrantů a cena za kontrolu jednoho je 230,- bez DPH + dopravné.
 
 
Chtěli bychom odkoupit pozemky,které po digitalizaci zůstali v soukromém vlastnictví i když jsou
součástí místní komunikace nebo přilehlé stoky. Jedná se o pozemek č.643/2 o výměře 55 m2 ve vlastnictví Josefa Šafránka LV 688 a pozemku p.č.643/1 o výměře 18 m2 a p.č.500/12 o výměře 48 m2 ve vlastnictví Tomáše Holzera LV 364 v ceně 1,- Kč za m2, jedná se o pozemky v naší obci tj, katastr. území, Doubravice u Nedabyle , okr. České Budějovice
 
Návrh usnesení:
Odkoupit uvedené pozemky do vlastnictví obce v případě souhlasu současných majitelů za 1 kč/m2        
 
Hlasování o tomto návrhu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení přijato ve znění návrhu
 
Zasedání skončilo ve 21.30 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Starosta:
 
Místostarosta:
 
 
 

Dnes je: 22.07.2019

Svátek slaví: Magdaléna

Aktuality

Pozvánka na Doubravický divadelní den 2.9.2017


Celkové výsledky soutěží družstev stolního tenisu v sezoně 2018 - 2019
více
Výsledky velikonočního turnaje ve stolnim tenise 2019
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška
více
Výsledky vánočního turnaje ve stolním tenise v Doubravici
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Tříkrálová sbírka v sobotu 5.1.2019 od 9.00 hod.
více
Svozový plán odpadu obce Doubravice
více
Pozvánka na Doubravický divadelní den 1.9.2018
více
Veřejná schůze obecního zastupitelstva 20.3.2018
více

Možnost zakoupení nové knihy Vidov

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (78%)
183 78%
Ne
odpověď Ne (22%)
53 22%